• Aktualny czas poniedziałek, 31 sierpnia 2015
  • Imieniny: Albertyna, Amat, Bohdan, Paulina,
  • Prymian, Rajmund, Teodot, Świętosław

Rodzicu, złóż wniosek o stypendium dla swojego dziecka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca do składania wniosków o stypendia dla dzieci. Prawo do stypendium szkolnego przysługuje uczniom z rodzin, w których dochód nie przekracza 514 zł na osobę. Stypendium może pokryć koszt zajęć pozalekcyjnych, kursów, ale też zakup potrzebnych do nauki materiałów edukacyjnych.

Stypendium przyznawane będzie w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych (na przykład na kursach, kołach zainteresowań itp.),  dofinansowania do kosztu zakupu materiałów edukacyjnych (podręczniki, zeszyty, atlasy, globus, a nawet biurka dla ucznia). Stypendium będzie realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów za zajęcia lub zakupy - wystarczy przedstawić rachunek lub fakturę potwierdzającą zobowiązanie do poniesienia wydatków na cele edukacyjne.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony przez rodziców (opiekunów) dziecka, pełnoletniego ucznia oraz przez dyrektora szkoły. Wnioski są dostępne we wszystkich filach MOPS, tutaj też są przyjmowane. Wnioski przyjmowane są do 15 września.

Czytaj dalej

Wsparcie dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016

Pierwszy dzwonek, wyprawka szkolna, stypendium i inne dodatki dla uczniów to możliwości, z których mogą korzystać niezamożne rodziny. Najubożsi mogą otrzymać w sumie nawet 3 tysiące złotych na pomoc szkolną dla dziecka w ciągu roku szkolnego.

Jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 574 zł na osobę, można otrzymać dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł. W przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, kryterium wynosi 664 zł na osobę w rodzinie.

Dochód do 574 zł na osobę w rodzinie uprawnia również do otrzymania pomocy z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną: jeśli dziecko jest uczniem klasy III szkoły podstawowej lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, IV technikum lub ma orzeczoną niepełnosprawność, można otrzymać wyprawkę szkolną w wysokości od 225 zł do 445 zł (w przypadku dziecka z niepełnosprawnością maksymalna wysokość wyprawki to 770 zł). Uwaga: jeśli rodzina znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, wyprawka zostanie przyznana zgodnie z decyzją dyrektora szkoły bez względu na dochód.

Czytaj dalej

Dział Rodzin Zastępczych w nowym miejscu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 14 września Dział Rodzin Zastępczych MOPS w Krakowie, który działał na os. Teatralnym 24 będzie mieścić się pod adresem al. Pod Kopcem 10a. Telefony do Działu to: 126431064, 12 356 49 81, 12 356 49 82, e-mail dz [at] mops [dot] krakow [dot] pl

W związku z czynnościami technicznymi związanymi ze zmianą siedziby Działu w dniach 14.09.2015 – 15.09.2015 może nastąpić chwilowa przerwa w realizacji usług telefonii stacjonarnej. W związku z tym MOPS podaje numery telefonów komórkowych, pod którymi można skontaktować się z Działem Rodzin Zastępczych: 660 637 815, 660 660 822, 660 637 814, 668 255 571.

Czytaj dalej

Seniorze, nie daj się oszukać

Urząd Miasta Krakowa, Komenda Miejska Policji w Krakowie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie rozpoczynają akcję informacyjną adresowaną do seniorów, której głównym celem jest uświadomienie osób starszych przed grożącym im niebezpieczeństwem ze strony oszustów. Oszuści działający metodą „na policjanta”, „wnuczka”, „syna znajomego”, czy „na urzędnika”, a nawet „pracownika socjalnego”, wciąż oszukują w Krakowie starszych ludzi i wyłudzają od nich pieniądze. Policja ostrzega: bądźmy ostrożni i nie ufajmy takim osobom! Prawdziwi policjanci nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie i nie proszą o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie.

Na czym będzie polegać akcja?

100 tys. ulotek trafi na dzienniki podawcze Urzędu Miasta Krakowa, do Miejskich Dziennych Domów Pomocy, Centrów Aktywności Seniorów, Krakowskiego Centrum Seniora, szpitali i przychodni zdrowia. O akcji będą informować seniorów policjanci i strażnicy miejscy. O akcji będą informować oraz wręczać ulotki swoim podopiecznym pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ulotki trafia też do wszystkich seniorów korzystających z ośrodków wsparcia. MOPS szacuje, że ulotki otrzyma ok. 10 tys. seniorów. Pracownicy socjalni przekażą też ulotki parafiom. W akcję włączyła się też Rada krakowskich Seniorów.

Ponadto Wydział Spraw Społecznych UMK będzie prowadził dystrybucję ulotek w punktach w Nowej Hucie i Śródmieściu, gdzie udzielane są świadczenia rodzinne oraz dodatki mieszkaniowe, których beneficjentami są krakowscy seniorzy.

Czytaj dalej

Wyprawka szkolna 2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 938) rozpoczyna realizację w bieżącym roku Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

W ramach programu udzielana jest pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W piśmie Ministerstwa Edukacji Narodowej kierowanym do dyrektorów szkół (http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=11695) została potwierdzona informacja, że w ramach programu brak jest możliwości dofinansowania cyt. „ (…) ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw. W przypadku uczniów klasy III szkoły podstawowej dopuszcza się refundację zestawu podręczników oferowanych w tzw. Box-ach, w których brak jest możliwości ustalenia ceny na poszczególne pozycje wydawnicze.”

Czytaj dalej