• Aktualny czas niedziela, 20 sierpnia 2017
  • Imieniny: Bernard, Jan, Kacper, Sabin, Samuel,
  • Samuela, Sara, Sieciech, Sobiesław

Piknik w Parku Ratuszowym!

Już niebawem odbędzie się kolejny piknik dla mieszkańców w Nowej Hucie organizowany przez Program Aktywności Lokalnej „Na Skarpie” w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2016. Zapraszamy 10 września 2017 (niedziela) do Parku Ratuszowego (przy al. Róż), godz. 15:00 – 18:00. Wstęp wolny.

W programie: Teatr Klauna Feliksa, godz. 15.00, Pokaz Iluzjonisty, godz. 17:00, Zajęcia Tai Chi godz. 16.30, Zajęcia kreatywne – malowanie tkanin, godz. 15.00 – 18:00. Inne atrakcje: malowanie twarzy, gry planszowe, badminton, bule, poczęstunek.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko Asystenta rodziny

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada

  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Czytaj dalej

Wycieczka do Wrocławia seniorów.

W ramach projektu „Wrocław z bliska” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  Filia 7 przy współpracy Rady Dzielnicy V i VI  oraz  klubów seniora z terenu dzielnic  był organizatorem  jednodniowej wycieczki do Wrocławia.

Celem wycieczki było zwiększenie motywacji i aktywności osób najuboższych w zakresie uczestnictwa w życiu społeczno- kulturalnym.

Czytaj dalej

Wyprawka szkolna - 2017

Wyprawka szkolna 2017 – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”, pomoc przysługuje uczniom niepełnosprawnym, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe :

Czytaj dalej