• Aktualny czas niedziela, 28 sierpnia 2016
 • Imieniny: Adelinda, Aleksander, Aleksy, Alfons,
 • Augustyn, Hermes, Joachima, Patrycja, Sobiesław,
 • Stronisław

Zmiany w prawie – rachunek rodzinny

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2016 roku o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poza 1177), z dniem 20 sierpnia 2016 roku w ustawie Prawo bankowe oraz w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych, wprowadzono przepisy określające odpowiednio: nowy rodzaj umowy rachunku bankowego – rachunek rodzinny oraz możliwość prowadzenia rachunku rodzinnego na rzecz członka kasy oszczędnościowo – kredytowej.

 

 1. Rachunek rodzinny

(podstawa prawna: art. 49 i dalsze ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo bankowe Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm. )

Rachunek rodzinny to nowy rodzaj umowy rachunku bankowego.

Czytaj dalej

Pomoc materialna o charakterze socjalnym stypendia szkolne i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2016/2017

Stypendium szkolne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zachęca osoby chcące ubiegać się o stypendia szkolne do składania wniosków w terminie do 15 września 2016 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2016 roku. Wniosek może być również złożony po upływie wyżej wymienionych terminów, niemniej jednak musi zawierać uzasadnienie niezachowania wskazanych terminów.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący w Krakowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Czytaj dalej

Nabór na asystentów osoby niepełnosprawnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie poszukuje asystentów osoby niepełnosprawnej

 1. Wymagania, które powinien spełniać asystent osoby niepełnosprawnej:
 1. formalne:
 1. wykształcenie wyższe: pedagogiczne, psychologiczne lub inne z zakresu nauk społecznych,
 2. wykształcenie średnie oraz dodatkowo: dyplom uzyskania tytułu zawodowego asystenta osoby niepełnosprawnej lub posiadanie certyfikatu o ukończonym kursie zawodowym do pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej,
 3. niekaralność,
 4. w ciągu ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert) przepracowane co najmniej 100 godzin w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej – doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności z osobami z zaburzeniami psychicznymi,

Czytaj dalej

„Regał z kulturą” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

W Krakowie rusza program pod nazwą „Regał z kulturą”, realizowana w ramach cyklu Drugie Życie Książki przez Krakowskie Biuro Festiwalowe – operatora Programu Kraków Miasto Literatury UNESCO. W programie biorą udział:

 • Szpital Zakonu Bonifratrów im. Jana Grandego w Krakowie,
 • Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika,
 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy,
 • Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ,
 • Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego,
 • Szpital Ginekologiczno-Położniczy UJASTEK,
 • Zakład Karny Kraków-Nowa Huta,
 • Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Stowarzyszenie SIEMACHA

W Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej książki będą dostępne w ramach Programów Aktywności Lokalnej:

Czytaj dalej

Wyprawka szkolna 2016

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U z 2016 r., poz. 1045) rozpoczyna realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku- „Wyprawka szkolna”. Do 7 września 2016 r. szkoły będą przyjmować wnioski o wyprawkę szkolną dla uczniów.

W ramach programu udzielana jest pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Czytaj dalej