• Aktualny czas wtorek, 28 lipca 2015
  • Imieniny: Alfonsa, Alfonsyna, Innocenty, Marcela,
  • Pantaleon, Samson, Wiktor, Świętomir

„Senior-WIGOR”

Ogłoszone zostały wyniki tegorocznej edycji konkursu na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Wieloletniego Programu „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. W edycji 2015 wsparcie otrzyma 119 samorządów, w tym Gmina Miejska Kraków, która uzyska dotację w wysokości 262 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na nowy ośrodek wsparcia dla seniorów.

Organizatorem konkursu było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

Program „Senior-WIGOR” skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, potrzebujących wsparcia w zakresie integracji ze środowiskiem lokalnym, jak również zwiększenia udziału w życiu społecznym i podniesienia jakości życia dzięki łatwiejszej dostępności do form aktywności fizycznej. „Senior-WIGOR” ma służyć wzrostowi poczucia własnej wartości, a w konsekwencji przyczyniać się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów.

Czytaj dalej

Wyprawka szkolna 2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 938) rozpoczyna realizację w bieżącym roku Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

W ramach programu udzielana jest pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W piśmie Ministerstwa Edukacji Narodowej kierowanym do dyrektorów szkół (http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=11695) została potwierdzona informacja, że w ramach programu brak jest możliwości dofinansowania cyt. „ (…) ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw. W przypadku uczniów klasy III szkoły podstawowej dopuszcza się refundację zestawu podręczników oferowanych w tzw. Box-ach, w których brak jest możliwości ustalenia ceny na poszczególne pozycje wydawnicze.”

Czytaj dalej

Otwarte drzwi

PFRON zaprasza do XII edycji Konkursu „OTWARTE DRZWI” na najlepsze prace magisterskie i najlepszą pracę doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym. Konkurs organizowany jest  w następujących kategoriach:

  • rehabilitacja  społeczna,
  • rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
  • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Termin składania prac do: 29 lipca 2015 r.

Czytaj dalej

Konkurs „I tak zostaliśmy rodzina zastępczą…” rozstrzygnięty!

Ogłoszony przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny, Marzenę Paszkot i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego konkurs „I tak zostaliśmy rodziną zastępczą…” rozstrzygnięty! Dziś (9 lipca, czwartek) w Magistracie rodziny zastępcze, które podzieliły się swoją historią i zwyciężyły w konkursie, odebrały nagrody.

– Bardzo trudno było nam wybrać zwycięską pracę, ponieważ wszystkie były najlepsze – piękne i wzruszające, przepełnione miłością. Mamy nadzieję, że Państwa opowiadania zachęcą kandydatów na rodziców zastępczych do podjęcia tego wyzwania, ponieważ rodzina jest największą wartością, jaką możemy sobie wyobrazić – powiedziała podczas uroczystości Marzena Paszkot – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny.

Czytaj dalej

Szachy między Nami

W dniu 4 lipca w parku na os. Azory odbył się finał mini projektu pt. ,,Szachy między Nami”. Mieszkańcy osiedla działający na co dzień w Programie Aktywności Lokalnej ,,Azory Nasze Sprawy” zorganizowali w partnerstwie z lokalnymi Instytucjami działającymi w Dzielnicy IV sąsiedzki piknik. Działo się bardzo dużo. Finałem imprezy było otwarcie plenerowej szachownicy, która została zamontowana w parku osiedlowym. Był to pomysł uczestniczki PAL, mieszkanki  Azorów pani Katarzyny Kiwały.Animatorzy lokalni PAL MOPS wspólnie z mieszkańcami serdecznie dziękują Kierownictwu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oddział w Krakowie ,,Chatki Puchatka” za objęcie projektu patronatem. Dzięki wspólnym działaniom społeczności lokalnej piknik ,,Szachy między Nami” będzie corocznie otwierał okres wakacyjny w parku osiedlowym.

Czytaj dalej