• Aktualny czas piątek, 19 września 2014
  • Imieniny: Alfons, Arnolf, Arnulf, Festus, January,
  • Konstancja, Marta, Sydonia, Teodor, Trofim,
  • Wilhelmina, Więcemir, Zuzanna

Gotowanie w Programie Aktywności Lokalnej

Program Aktywności Lokalnej „Nasze sprawy” podczas wakacji realizował podczas wakacji warsztaty kulinarne ,,Poznajemy Smaki Świata”. Na warsztaty zaproszono zaprzyjaźnioną rodzinę z Francji -  Myriam i Gerard Wroblewski wraz z trójką dzieci  Lionelem, Oranne i Benoit, którzy wspólnie z uczestnikami PAL przygotowali ,,flan paryski”- tradycyjną potrawę francuską oraz ulubioną sałatkę. Mieszkańcy Azorów odwzajemnili się prezentując ulubione potrawy Polaków - przygotowali dla gości z Francji bigos, żurek i makowiec.

Czytaj dalej

Rada Krakowskich Seniorów

Do 29 sierpnia można zgłaszać kandydatów do Rady Krakowskich Seniorów.

Instytucje i organizacje działające na rzecz osób starszych lub co najmniej 20 osobowe grupy mieszkańców z tej samej grupy wiekowej, mogą zgłaszać kandydatów do Rady Krakowskich Seniorów.

Kandydatami na członków Rady mogą być osoby, które:

Czytaj dalej

Stypendium szkolne na rok szkolny 2014/2015

Uczniowie z niezamożnych rodzin mieszkających na terenie Gminy Miejskiej Kraków mogą ubiegać się o stypendium szkolne przeznaczone na wyrównanie szans edukacyjnych. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, tj. gdy dochód rodziny nie przekracza 456 zł na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników
  3. w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).
  4. Możliwa jest także forma świadczenia pieniężnego, ale tylko wtedy, gdy udzielenie stypendium w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Czytaj dalej

Ważne dla osób niepełnosprawnych – „Aktywny samorząd”

Do 30 sierpnia MOPS będzie przyjmował wnioski osób niepełnosprawnych o pomoc w ramach programu „Aktywnego samorządu”. Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B oraz dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. Możliwa jest też pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania oraz dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego. Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać też dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej takiego wózka. Zaplanowano też pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne i w utrzymaniu sprawności technicznej protezy. Program przewiduje też pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej poprzez pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobku lub przedszkolu albo pod opieką dziennego opiekuna, niani itd. Natomiast niepełnosprawni studenci mogą otrzymać pomoc poprzez pokrycie kosztów czesnego, dodatku na pokrycie kosztów kształcenia i opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Studenci mogą składać wnioski w terminie do 30 września 2014 r.

MOPS przypomina, że konieczny jest częściowy wkład własny. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Rehabilitacji MOPS, ul. Józefińska 14,pok. 10, mailowo dr [at] mops [dot] krakow [dot] pl, telefonicznie 12 616 54 08.

Czytaj dalej

Wyprawka szkolna 2014

Do 5 września szkoły będą przyjmować wnioski rodziców o wyprawkę szkolną dla uczniów. Pomocą przyznawaną w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników są objęci uczniowie:

  1. uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klas: II-III i VI szkoły podstawowej, II-III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, III liceum plastycznego, III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto (kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)

Czytaj dalej