• Aktualny czas wtorek, 2 września 2014
  • Imieniny: Absalon, Adelina, Bohdan, Dionizy,
  • Dziesław, Eliza, Henryk, Julian, Stefan, Tobiasz,
  • Wilhelm

Ważne dla osób niepełnosprawnych – „Aktywny samorząd”

Do 30 sierpnia MOPS będzie przyjmował wnioski osób niepełnosprawnych o pomoc w ramach programu „Aktywnego samorządu”. Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B oraz dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. Możliwa jest też pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania oraz dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego. Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać też dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej takiego wózka. Zaplanowano też pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne i w utrzymaniu sprawności technicznej protezy. Program przewiduje też pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej poprzez pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobku lub przedszkolu albo pod opieką dziennego opiekuna, niani itd. Natomiast niepełnosprawni studenci mogą otrzymać pomoc poprzez pokrycie kosztów czesnego, dodatku na pokrycie kosztów kształcenia i opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Studenci mogą składać wnioski w terminie do 30 września 2014 r.

MOPS przypomina, że konieczny jest częściowy wkład własny. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Rehabilitacji MOPS, ul. Józefińska 14,pok. 10, mailowo dr [at] mops [dot] krakow [dot] pl, telefonicznie 12 616 54 08.

Czytaj dalej

Wyprawka szkolna 2014

Do 5 września szkoły będą przyjmować wnioski rodziców o wyprawkę szkolną dla uczniów. Pomocą przyznawaną w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników są objęci uczniowie:

  1. uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klas: II-III i VI szkoły podstawowej, II-III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, III liceum plastycznego, III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto (kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)

Czytaj dalej

Nowe miejsca w domach pomocy społecznej dla osób somatycznie chorych

O 57 nowych miejsc zwiększy się liczba miejsc w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. 37 osób znajdzie opiekę w domu ul. Łanowej 1b, prowadzonym przez Zakon Przenajświętszej Trójcy, a 20 osób w domu przy ul. Ułanów 25, prowadzonym przez Fundację dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie. Zadanie zostało powierzone podmiotom na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert. Miejsca zostaną uruchomione 18 sierpnia 2014 r. Po uruchomieniu nowych miejsc, w 8 krakowskich domach pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych wymagających stałej opieki funkcjonować będzie 899 miejsc.

Czytaj dalej

Senior w obiektywie i za obiektywem

Konkurs Fotograficzny “Senior w obiektywie i za obiektywem” organizowany jest przez Fundację Dworek Skórzewski. Celem konkursu jest m. in. pobudzanie zainteresowania życiem i środowiskiem osób starszych, prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii seniorów, motywowanie do podejmowania zadań twórczych przez osoby starsze i uwrażliwienie szerszych środowisk na sprawy, życie i los osób starszych.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

Senior w obiektywie - obejmuje prace, których autorami mogą być wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życie, a głównym tematem są osoby starsze

Senior za obiektywem –„Najważniejsze dla mnie jest/są…” - obejmuje prace, których autorami są wyłącznie seniorzy, a głównym tematem są ludzie, zainteresowanie, pasje lub inne tematy najważniejsze w życiu seniora.

Czytaj dalej

Pierwszy Dzwonek

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że 31 lipca 2014 r. został złożony wniosek o pozyskanie środków na realizację projektu „Pierwszy Dzwonek”. Dane dotyczące liczby rodzin, które mogłyby zostać objęte wsparciem oszacowano na podstawie liczby rodzin korzystających z Krakowskiej Karty Rodziny 4+. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4 +, w oparciu o który będzie udzielane wsparcie.  W związku z tym, krakowskie rodziny wielodzietne nadal mogą zgłaszać wstępną deklarację przystąpienia do udziału w projekcie. Niezależnie od liczby uczniów w rodzinie kwalifikujących się do otrzymania wsparcia, składa się jedną deklarację. Uwaga: pełnoletni uczniowie składają deklarację samodzielnie.

Wsparcie przeznaczone będzie na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych (w szczególności podręczników) dla uczniów rodzin wielodzietnych  4+, z których co najmniej jedno dziecko jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Otrzymanie pomocy nie będzie zależne od dochodów, a wyłącznie od struktury rodziny. Wsparcie udzielane będzie jednorazowo, w minimalnej kwocie 150 zł na ucznia.

Czytaj dalej