• Aktualny czas piątek, 30 stycznia 2015
  • Imieniny: Adalgunda, Adelajda, Adelgunda, Feliks,
  • Gerard, Gerarda, Hiacynta, Maciej, Marcin,
  • Martyna, Sebastian

Zadzwoń! Nie bądź obojętny na los bezdomnych

W związku z bardzo trudnym okresem dla osób bezdomnych, jakim są zimowe miesiące, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie apeluje, aby nie pozostawać obojętnym na los bezdomnych, informować o miejscach ich pobytu Dział Pomocy Bezdomnym lub Straż Miejską.

Pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego – 986 dyżurni czekają na informacje o miejscach, w których bezdomni znajdują schronienie. Strażnicy miejscy wraz z pracownikami MOPS systematycznie kontrolują miejsca, gdzie gromadzą się osoby bezdomne, informują o formach pomocy oraz zachęcają do skorzystania ze schronienia w placówkach. W sytuacji nie cierpiącej zwłoki zapewnia się takim osobom miejsca noclegowe, a w uzasadnionych sytuacjach wzywa pogotowie ratunkowe.

Wykaz miejsc noclegowych w Krakowie oraz placówek, gdzie można skorzystać z ciepłego posiłku lub innej formy pomocy znajduje się na stronie http://www.mops.krakow.pl/aktualnosci/2014/11/pomoc-dla-osob-bezdomnych

Czytaj dalej

Dofinansowanie zadań realizowanych ze środków PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2014 poz. 1835), od 1 stycznia 2015 r. zwiększeniu ulegają limity dofinansowań określone dla poniżej wymienionych zadań:

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosić będzie do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosić będzie do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Czytaj dalej

Nie stój w kolejce, wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON wyślij pocztą

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015 będą rozpatrywane po otrzymaniu z Funduszu informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w 2015 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków.

Wnioski rozpatrywane będą indywidualnie z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, rodzaju schorzeń i wpływu przyznanego dofinansowania na poprawę codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w procesie rehabilitacji społecznej. Brana będzie również pod uwagę dotychczas przyznana pomoc przydzielona danej osobie w latach ubiegłych.

MOPS przypomina, że kolejność wpływu złożonego wniosku nie stanowi kryterium w jego rozpatrywaniu i przyznaniu dofinansowania. Celem uniknięcia oczekiwania w długiej kolejce, MOPS prosi o nie składanie wniosków w pierwszych dniach miesiąca stycznia.

Jednocześnie MOPS przypomina, że wniosek o dofinansowanie osoba niepełnosprawna może złożyć za pośrednictwem poczty, pełnomocnika, opiekuna prawnego, przedstawiciela ustawowego lub organizatora turnusu (w przypadku dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych).

Czytaj dalej

Czas nadziei i radości

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia nr 5 ul. Praska 52 wraz z Radą Dzielnicy VIII Dębniki zorganizowali projekt socjalny pt. “Czas nadziei i radości” dla 60 osób.  Projekt był skierowany do osób starszych, niepełnosprawnych, długotrwale i ciężko chorych. Projekt został zrealizowany w Karczmie Rzym ul. Tyniecka 118h, a do 12 osób samotnych nie mogących przybyć na spotkanie wigilijne pracownicy socjalni dostarczyli posiłek wigilijny do domów wraz z opłatkiem i życzeniami od pracowników Filii. Swoją obecnością zaszczycił wszystkich zebranych Ksiądz Proboszcz Jacek Ryłko z parafii Serca Pana Jezusa, który odmówił modlitwę, a następnie wszyscy wzajemnie łamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.

W trakcie wieczerzy uczestnicy wspólnie kolędowali. Uczestnicy wieczerzy wigilijnej nie kryli wzruszenia oraz deklarowali chęć uczestnictwa w tego typu spotkaniach. Dodatkowo każdy z uczestników spotkania wigilijnego otrzymał mały upominek w formie ciepłego dania na wynos.

Czytaj dalej

Wspólne kolędowanie

W ramach projektu “Wspólne kolędowanie 2014” zorganizowanego przez pracowników Zespołu ds.Osób Starszych i Niepełnosprawnych Filii Nr 6 przy współudziale Seminarium Duchownego Zgromadzenia Księży Misjonarzy przy ul. Stradom 4 zrealizowano spotkanie z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. W spotkaniu udział wzięło 24 podopiecznych Ośrodka, 14 kleryków oraz pracownicy socjalni. W ramach realizowanego projektu beneficjenci i organizatorzy łamali się opłatkiem składając życzenia, zjedli wspólny posiłek, wysłuchali program artystyczny i wspólnie kolędowali. Na zakończenie  spotkania zaproszonym gościom wręczono paczki świąteczne pozyskane od sponsorów.

Czytaj dalej