• Aktualny czas piątek, 28 sierpnia 2015
  • Imieniny: Adelinda, Aleksander, Aleksy, Alfons,
  • Augustyn, Hermes, Joachima, Patrycja, Sobiesław,
  • Stronisław

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015–2020

Dnia 30 lipca br. w Sali Obrad RMK odbyło się spotkanie konsultacyjne dot. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020.

Na zaproszenie Pana Andrzeja Kuliga Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Prezydenta Miasta Krakowa oraz członkowie organizacji społecznych.

W trakcie spotkania zaprezentowano przebieg dotychczasowych prac oraz przeprowadzono dyskusję na temat proponowanych kierunków działań.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem Strategii oraz prezentacją i protokołem ze spotkania konsultacyjnego. Zgodnie z ustaleniami ze spotkania prosimy o przesyłanie uwag do dnia 7.08.2015 r. na adres sr [at] mops [dot] krakow [dot] pl.

Czytaj dalej

PI NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych

W czerwcu 2015 roku zakończono projekt innowacyjny „PI NAWKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych”. NAWIKUS był realizowany przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej (lider), Gminę Miejską Kraków (partner) - Wydział Spraw Społecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od listopada 2012 roku, przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

W ramach zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy wykorzystaniu systemu informatycznego NAWIKUS monitorowaniem zostały objęte następujące usługi:

Czytaj dalej

„Senior-WIGOR”

Ogłoszone zostały wyniki tegorocznej edycji konkursu na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Wieloletniego Programu „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. W edycji 2015 wsparcie otrzyma 119 samorządów, w tym Gmina Miejska Kraków, która uzyska dotację w wysokości 262 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na nowy ośrodek wsparcia dla seniorów.

Organizatorem konkursu było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

Program „Senior-WIGOR” skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, potrzebujących wsparcia w zakresie integracji ze środowiskiem lokalnym, jak również zwiększenia udziału w życiu społecznym i podniesienia jakości życia dzięki łatwiejszej dostępności do form aktywności fizycznej. „Senior-WIGOR” ma służyć wzrostowi poczucia własnej wartości, a w konsekwencji przyczyniać się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów.

Czytaj dalej

Otwarte drzwi

PFRON zaprasza do XII edycji Konkursu „OTWARTE DRZWI” na najlepsze prace magisterskie i najlepszą pracę doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym. Konkurs organizowany jest  w następujących kategoriach:

  • rehabilitacja  społeczna,
  • rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
  • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Termin składania prac do: 29 lipca 2015 r.

Czytaj dalej

Konkurs „I tak zostaliśmy rodzina zastępczą…” rozstrzygnięty!

Ogłoszony przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny, Marzenę Paszkot i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego konkurs „I tak zostaliśmy rodziną zastępczą…” rozstrzygnięty! Dziś (9 lipca, czwartek) w Magistracie rodziny zastępcze, które podzieliły się swoją historią i zwyciężyły w konkursie, odebrały nagrody.

– Bardzo trudno było nam wybrać zwycięską pracę, ponieważ wszystkie były najlepsze – piękne i wzruszające, przepełnione miłością. Mamy nadzieję, że Państwa opowiadania zachęcą kandydatów na rodziców zastępczych do podjęcia tego wyzwania, ponieważ rodzina jest największą wartością, jaką możemy sobie wyobrazić – powiedziała podczas uroczystości Marzena Paszkot – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny.

Czytaj dalej