• Aktualny czas środa, 1 października 2014
  • Imieniny: Benigna, Cieszysław, Danuta, Igor, Jan,
  • Małobąd, Remigiusz, Teresa

Pierwszy dzwonek

27 sierpnia Rada Miasta Krakowa przyjęła program osłonowy „Pierwszy dzwonek”. W ramach programu krakowskie rodziny wielodzietne 4+ mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych (w szczególności podręczników). Pomoc przeznaczona jest dla rodzin, z których co najmniej jedno dziecko jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Otrzymanie pomocy nie jest zależne od dochodów, a wyłącznie od struktury rodziny. Wsparcie udzielane będzie jednorazowo, w minimalnej kwocie 150 zł na ucznia.

Czytaj dalej

Warsztaty dla mieszkańców Starego Podgórza

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla mieszkańców Starego Podgórza z rejonu ulic: Józefińskiej, Krakusa, Benedykta, Czarnieckiego, Rękawka, Limanowskiego, Zamoyskiego w części znajdującej się przy Rynku Podgórskim, Węgierskiej, Legionów Piłsudskiego, Celnej, Kalwaryjskiej w części od Rynku Podgórskiego do Legionów Piłsudskiego oraz Rynek Podgórski i Plac Getta.

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Czytaj dalej

Gotowanie w Programie Aktywności Lokalnej

Program Aktywności Lokalnej „Nasze sprawy” podczas wakacji realizował podczas wakacji warsztaty kulinarne ,,Poznajemy Smaki Świata”. Na warsztaty zaproszono zaprzyjaźnioną rodzinę z Francji -  Myriam i Gerard Wroblewski wraz z trójką dzieci  Lionelem, Oranne i Benoit, którzy wspólnie z uczestnikami PAL przygotowali ,,flan paryski”- tradycyjną potrawę francuską oraz ulubioną sałatkę. Mieszkańcy Azorów odwzajemnili się prezentując ulubione potrawy Polaków - przygotowali dla gości z Francji bigos, żurek i makowiec.

Czytaj dalej

Rada Krakowskich Seniorów

Do 29 sierpnia można zgłaszać kandydatów do Rady Krakowskich Seniorów.

Instytucje i organizacje działające na rzecz osób starszych lub co najmniej 20 osobowe grupy mieszkańców z tej samej grupy wiekowej, mogą zgłaszać kandydatów do Rady Krakowskich Seniorów.

Kandydatami na członków Rady mogą być osoby, które:

Czytaj dalej

Stypendium szkolne na rok szkolny 2014/2015

Uczniowie z niezamożnych rodzin mieszkających na terenie Gminy Miejskiej Kraków mogą ubiegać się o stypendium szkolne przeznaczone na wyrównanie szans edukacyjnych. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, tj. gdy dochód rodziny nie przekracza 456 zł na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników
  3. w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).
  4. Możliwa jest także forma świadczenia pieniężnego, ale tylko wtedy, gdy udzielenie stypendium w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Czytaj dalej