• Aktualny czas sobota, 25 lutego 2017
  • Imieniny: Antonina, Bolebor, Cezary, Konstancjusz,
  • Lubart, Małgorzata, Modest, Nicefor, Romeusz,
  • Tarazjusz, Tolisław, Tolisława

„Rozwijamy kreatywność"

W Programie Aktywności Lokalnej „Znaczenie Rodziny” przy ul. Chmielowskiego 6a 10 stycznia 2017 roku, odbył się wernisaż prac plastycznych uczestników Projektu „Bariery zamieniamy na szanse”. Obrazy powstałych w ramach warsztatów malowania kreatywnego, które prowadziła Pani Beata Oziębła. Vedic Art to innymi słowy spontaniczne malowanie, malarstwo intuicyjne, które jest sztuką budzenia i rozwoju świadomości oraz odnajdywania pasji życia.  Atmosfera spotkania sprzyjała dyskusji na tematy związane z powstawaniem poszczególnych obrazów, emocji im towarzyszącym, a blask świec i kojąca muzyka relaksacyjna podkreśliła  wydźwięk tego wydarzenia. Beneficjenci wyrazili chęć dalszego rozwoju twórczej działalności  i rozbudzania wyobraźni, przelewania emocji na płótno.

Wernisaż uwieńczyło wzajemne obdarowywanie się przez uczestników obrazami.

Projekt „Bariery zamieniamy na szanse” jest  realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Czytaj dalej

Rekrutacja na stanowiska pracy w Klubie Samopomocy

W związku z realizacją projektu pn. „W sile wieku”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu: B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza rekrutację na wolne stanowiska pracy:

Czytaj dalej

„Aktywny samorząd” w 2017 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku. Beneficjentów programu pomocy prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentem: http://www.pfron.org.pl/download/1/7391/zalacznikdounr52017ZPFRONKierunk…

W chwili obecnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje nowe procedury i wnioski o dofinansowanie na 2017 rok dla beneficjentów Programu, które uwzględnią kolejne zmiany w jego realizacji wprowadzone przez Zarząd PFRON uchwałą nr 5/2017 z dnia 24 stycznia 2017r.

Nowe wnioski oraz terminy naboru w programie Aktywny Samorząd w roku 2017 ogłoszone zostaną na stronie internetowej MOPS pod koniec lutego bieżącego roku.

Czytaj dalej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej włącza się w akcję „Wymianę Ciepła"

Od 4 lutego 2017 roku w namiocie ustawionym przy ul. Krakowskiej 55 będzie można pozostawić na przygotowanych wieszakach ciepłą odzież dla potrzebujących. W ten sposób Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie włącza się w akcję „Wymiana Ciepła”.

„Wymiana ciepła” jest ogólnopolską akcją, która odbyła się między innymi w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi i spotkała się z ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony osób oddających odzież, ale też tych, którzy mogli z niej skorzystać. Założeniem akcji jest, aby w wyznaczonych ogólnodostępnych miejscach miasta na ustawionych wieszakach osoby chętne mogły pozostawić ciepłą odzież, a potrzebujący zachowując anonimowość mogą ją zabrać. Namiot jest dostępny dla od strony ulicy Krakowskiej, odzież można pozostawiać i odbierać przez całą dobę.

Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do akcji.

Czytaj dalej

Nabór na studia podyplomowe pn. „Imigranci w Polsce – wyzwania społeczno-kulturowe i prawne”

Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy z Jagiellońskim Centrum Studiów Migracyjnych UJ oraz Centrum Badań nad Migracjami Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, otwiera nowe studia podyplomowe pn. . „Imigranci w Polsce – wyzwania społeczno-kulturowe i prawne”.

Podstawowym celem studiów jest ukształtowanie postaw opartych na wiedzy i zrozumieniu relacji komunikacyjnych jakie zachodzą między pracownikami sektora usług publicznych, urzędnikami, funkcjonariuszami, pracownikami i aktywistami sektora NGO, a imigrantami/cudzoziemcami w sytuacji bezpośredniego kontaktu w różnych przestrzeniach publicznych (urząd, instytucja, miejsce pracy) i prywatnych.

Szczegółowe informacje dotyczące studiów zamieszczone są na stronie: http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/207312,52,komunikat,nowe_studia_podyplo….

Czytaj dalej