• Aktualny czas wtorek, 16 września 2014
  • Imieniny: Antym, Cyprian, Edda, Edyta, Eufemia,
  • Eugenia, Franciszek, Jakobina, Jakubina, Kamila,
  • Kornel, Sebastiana, Sędzisław, Wiktor, Łucja

Nowe miejsca w domach pomocy społecznej dla osób somatycznie chorych

O 57 nowych miejsc zwiększy się liczba miejsc w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. 37 osób znajdzie opiekę w domu ul. Łanowej 1b, prowadzonym przez Zakon Przenajświętszej Trójcy, a 20 osób w domu przy ul. Ułanów 25, prowadzonym przez Fundację dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie. Zadanie zostało powierzone podmiotom na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert. Miejsca zostaną uruchomione 18 sierpnia 2014 r. Po uruchomieniu nowych miejsc, w 8 krakowskich domach pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych wymagających stałej opieki funkcjonować będzie 899 miejsc.

Czytaj dalej

Senior w obiektywie i za obiektywem

Konkurs Fotograficzny “Senior w obiektywie i za obiektywem” organizowany jest przez Fundację Dworek Skórzewski. Celem konkursu jest m. in. pobudzanie zainteresowania życiem i środowiskiem osób starszych, prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii seniorów, motywowanie do podejmowania zadań twórczych przez osoby starsze i uwrażliwienie szerszych środowisk na sprawy, życie i los osób starszych.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

Senior w obiektywie - obejmuje prace, których autorami mogą być wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życie, a głównym tematem są osoby starsze

Senior za obiektywem –„Najważniejsze dla mnie jest/są…” - obejmuje prace, których autorami są wyłącznie seniorzy, a głównym tematem są ludzie, zainteresowanie, pasje lub inne tematy najważniejsze w życiu seniora.

Czytaj dalej

Pierwszy Dzwonek

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że 31 lipca 2014 r. został złożony wniosek o pozyskanie środków na realizację projektu „Pierwszy Dzwonek”. Dane dotyczące liczby rodzin, które mogłyby zostać objęte wsparciem oszacowano na podstawie liczby rodzin korzystających z Krakowskiej Karty Rodziny 4+. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4 +, w oparciu o który będzie udzielane wsparcie.  W związku z tym, krakowskie rodziny wielodzietne nadal mogą zgłaszać wstępną deklarację przystąpienia do udziału w projekcie. Niezależnie od liczby uczniów w rodzinie kwalifikujących się do otrzymania wsparcia, składa się jedną deklarację. Uwaga: pełnoletni uczniowie składają deklarację samodzielnie.

Wsparcie przeznaczone będzie na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych (w szczególności podręczników) dla uczniów rodzin wielodzietnych  4+, z których co najmniej jedno dziecko jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Otrzymanie pomocy nie będzie zależne od dochodów, a wyłącznie od struktury rodziny. Wsparcie udzielane będzie jednorazowo, w minimalnej kwocie 150 zł na ucznia.

Czytaj dalej

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014–2020

9 lipca 2014 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr CXII/1732/14 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014 – 2020. Program, stanowiący załącznik do uchwały, dotyczy działań skierowanych do społeczności Krakowa oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Realizacja Programu jest elementem ustawowego obowiązku tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014 - 2020 określa działania mające wpłynąć na zwiększenie skuteczności realizacji zadania, ich cel, sposób realizacji, adresatów oraz realizatorów.

Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie są one kierowane do:

  1. osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
  2. mieszkańców Miasta w zakresie reagowania na przemoc w rodzinie, edukowania społeczności co do sposobów uzyskania pomocy specjalistycznej,
  3. przedstawicieli instytucji zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie skutecznego reagowania na przemoc w rodzinie i podejmowania interdyscyplinarnych działań.

Czytaj dalej

Pomoc dla uczniów na zakup podręczników

Do 5 września można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka Szkolna 2014”. Pomoc przysługuje rodzinom, których dochód nie pozwala na całkowite sfinansowanie zakupu podręczników, mających trudną sytuację rodzinną lub wychowującym niepełnosprawne dziecko.

Wysokość pomocy na dofinansowanie podręczników zależy od dochodu, sytuacji rodzinnej oraz klasy, do której uczęszcza dziecko. Wysokość pomocy wynosi od 225 do 445 zł.

Dla uczniów klas II-III i VI szkoły podstawowej, II-III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum oraz VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, III liceum plastycznego, III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczyć 539 zł na osobę w rodzinie. W przypadku trudnej sytuacji rodzinnej pomoc dla ww uczniów może być przyznana przy przekroczeniu kryterium dochodowego.

Czytaj dalej