• Aktualny czas środa, 27 maja 2015
  • Imieniny: Izydor, Jan, Juliusz, Lucjan, Magdalena,
  • Oliwer, Oliwier, Radowit

Aktywny Samorząd: Przedłużony termin składania wniosków w Module II

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON uchwałą nr 3/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku podjęła decyzję o modyfikacji treści pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w nowej procedurze 51 - MOPS, która zostanie zmieniona i opublikowana na stronie Ośrodka w najbliższym czasie. Najistotniejsza zmiana wprowadzona  uchwałą dotyczy wydłużenia terminu naboru wniosków w Module II (w zakresie semestru zimowego)  tj. do 10 października danego roku realizacji programu.

Zmiany organizacyjne – Wola Duchacka obsługiwana będzie przez Filię Nr 3

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, że w związku ze zmianami organizacyjnymi od dnia 1 maja 2015 roku, Wola Duchacka będąca częścią Dzielnicy XI Miasta Krakowa obsługiwana będzie przez Filię Nr 3 mieszczącą się przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3.

W celu zapewnienia optymalnego dostępu do usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków, od roku 2013 wdrażane są zmiany organizacyjne polegające na modyfikacji obszarów Miasta obsługiwanych przez poszczególne Filie.

Kształt projektowanych zmian wynika bezpośrednio z liczebności populacji poszczególnych dzielnic, tendencji przyrostu bądź spadku liczby mieszkańców i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Przed zmianami największa Filia obejmowała działaniami cztery dzielnice realizując pomoc w formie świadczeń przyznanych decyzją administracyjną dla około 2 100 rodzin w tym 4 700 osób w rodzinach, natomiast najmniejsza Filia - obejmowała działaniami jedną dzielnicę realizując pomoc dla około 880 rodzin w tym 1 600 osób w rodzinach. Zrównoważenie w zakresie liczby biorców świadczeń umożliwi optymalne organizowanie różnorodnych działań z zakresu ustawy o pomocy społecznej, innych ustaw oraz zadań wynikających z uchwał Rady Miasta Krakowa i zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w środowisku.

Czytaj dalej

30 marca br. zakończył się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd Moduł II

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przypomina, że dnia 30 marca br. zakończył się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd Moduł II „semestr letni” - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W obecnej chwili Ośrodek nie dysponuje pełną kwotą, która wystarczyłaby na zaspokojenie zgłoszonych potrzeb we wszystkich złożonych wnioskach. W związku z tym przyznawanie dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym rozpocznie się po otrzymaniu odpowiedzi ze strony Małopolskiego Oddziału PFRON dotyczącej ewentualnego zwiększenia środków.

Wszystkich Beneficjentów Modułu II prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na realizację dofinansowania – niezwłocznie po otrzymaniu stosownej informacji rozpocznie się podpisywanie umów.

Czytaj dalej

1 kwietnia rozpoczął się nabór wniosków w ramach Modułu I Obszaru C

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przypomina, iż 1 kwietnia rozpoczął się nabór wniosków w ramach Modułu I Obszaru C pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 2015 r.

W ramach Moduł I Obszar C – osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków mogą ubiegać się o pomoc w likwidacji barier w poruszaniu się.

Realizację zadania w ramach Obszaru C opisuje procedura „MOPS-49” dostępna wraz z wnioskiem na stronie: pomoc w likwidacji barier w poruszaniu się w ramach „Obszaru C” pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Czytaj dalej

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko Asystenta rodziny

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada

  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Czytaj dalej