• Aktualny czas czwartek, 26 listopada 2015
  • Imieniny: Delfin, Dobiemiest, Jan, Konrad,
  • Lechosław, Lechosława, Leonard, Sylwester,
  • Sylwestra

Środki przeznaczone na realizację zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2015

Uprzejmie informujemy, że środki przeznaczone na realizację zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2015 zostały wyczerpane. Przyznanie dofinansowań na tym etapie możliwe będzie jedynie w przypadku ewentualnych rezygnacji ze strony osób, którym już udzielono wsparcia finansowego.

Jeśli chodzi o zadanie dotyczące dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze to przypominamy, że zgodnie z ubiegłoroczną praktyką dokumenty złożone w roku bieżącym będą mogły stanowić podstawę przyznania dofinansowania w roku 2016 pod warunkiem złożenia odpowiednio wypełnionego samego druku wniosku.

Złożone w 2016 roku wnioski będą rozpatrywane po otrzymaniu z Funduszu informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w 2016 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków (co zazwyczaj następuje pod koniec pierwszego kwartału).

Czytaj dalej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do współpracy w opracowaniu Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2016-2019

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli  organizacji działających na rzecz rodzin z dziećmi oraz dzieci i młodzieży do udziału w pracach nad przygotowaniem Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2016-2018.

Program Wspierania Rodziny wyznaczać będzie kierunki działań podejmowanych przez Gminę na rzecz promowania modelu rodziny z dziećmi i kształtowania pozytywnego wizerunku rodziny, wzmacniania prawidłowego wypełniania jej funkcji, zapewnienia właściwej opieki dzieciom i młodzieży. Podstawowe założenia Programu Wspierania Rodziny wynikają ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020, w której obszar wspierania rodziny stanowi jedną z dziedzin planowania strategicznego. Prace nad przygotowaniem Programu skupiają się na uszczegółowieniu celów określonych w Strategii, zaplanowaniu działań i określeniu wskaźników ich efektywności.  Państwa wiedza, doświadczenie przyczynią się do stworzenia Programu, który w jak najpełniejszy sposób odpowiadał będzie potrzebom rodzin z dziećmi.

Spotkanie odbędzie się 20  listopada 2015 roku o godzinie 13.00  w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 (I piętro, sala 104).

Czytaj dalej

Po konferencji „Interdyscyplinarny model współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

27 października 2015 r. w Urzędzie Miasta Krakowa w Sali Obrad im. Stanisława Wyspiańskiego odbyła się konferencja pn. „Interdyscyplinarny model współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

W konferencji wzięło udział ponad 160 osób, przedstawicieli instytucji zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów, policji, organizacji pozarządowych.

W wystąpieniach wygłoszonych przez prelegentów poruszone zostały tematy dotyczące współpracy interdyscyplinarnej i roli specjalistów zaangażowanych w pracę grup roboczych powoływanych w celu zapewnienia kompleksowej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Przedstawiano dylematy przed jakimi stają profesjonaliści, zagadnienia związane z realizowanymi przez nich działaniami, szczególnie w zakresie pomocy terapeutycznej, prowadzenia pracy socjalnej oraz możliwości wykorzystywania nowych rozwiązań prawnych w zakresie ochrony osób dotkniętych przemocą. Ponadto, prelegenci podzielili się z uczestnikami konferencji doświadczeniami skutecznych rozwiązań, prezentując przykłady dobrych praktyk. 

Potrzeba zorganizowania konferencji związana była ze znaczną skalą aktywności podejmowanych w Krakowie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wynikającej stąd konieczności podnoszenia kompetencji zarówno osób zaangażowanych w pomoc dla doświadczających przemocy, jak i w pracę z osobami stosującymi przemoc.

Czytaj dalej

Dzienny Dom Senior - Wigor zaprasza od 2 listopada

Przy ul. Zielony Dół 4 rozpoczyna działalność Dzienny Dom Senior-Wigor. Nowa placówka zaprasza osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo. Dom czynny będzie od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie.

Przygotowano szeroką ofertę aktywności dla seniorów – zajęcia ruchowe, kinezyterapia, treningi rehabilitacyjne, terapia zajęciowa, zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz inne działania o charakterze prozdrowotnym. Uczestnicy będą mogli zaangażować się w działania na rzecz społeczności lokalnej, na przykład w wolontariat międzypokoleniowy, integrację międzypokoleniowa. Zakres organizowanych zajęć aktywizujących i realizowanych usług będzie dopasowywany do pojawiających się potrzeb uczestników. Placówka będzie promowała również postawy samopomocowe.

Każdy z uczestników będzie miał zapewniony minimum jeden ciepły posiłek dziennie. Zadbano również o osoby, które mają trudności w poruszaniu się i zostanie im zapewniony dowóz na zajęcia.

Uruchomienie Domu było możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Czytaj dalej

Warsztaty dla osób po kryzysach psychicznych i zagrożonych uzależnieniem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Od połowy września 2015 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  przy ul. Ugorek 1 w Krakowie,  rozpoczęły się spotkania grupy  pod nazwą „Warsztatowa grupa wsparcia”.  Spotkania odbywają się w ramach projektu: „Warsztaty dla osób po kryzysach psychicznych i zagrożonych uzależnieniem na terenie dzielnicy Kraków Śródmieście i Nowa Huta – w kierunku Otwartego Dialogu”. Warsztaty mają na celu wzrost  świadomości uczestników w zakresie: uzależnień, profilaktyki,  wsparcia grupowego oraz zwiększenia wsparcia w środowisku lokalnym.

Projekt dofinansowany jest w ramach projektu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie. Działania w ramach projektu zostały opracowane na bazie skandynawskiego modelu pomocy dla osób po kryzysach psychicznych i zagrożonych uzależnieniem  - Otwarty Dialog. Projekt zwraca uwagę na kwestię utraty  zdrowia psychicznego oraz trudną sytuację społeczną osób dotkniętych tą problematyką – wykluczenie, stygmatyzacja,  dezaktywizacja, uzależnienie od środków psychoaktywnych i alkoholu, w skrajnych sytuacjach próby samobójcze.

Czytaj dalej