• Aktualny czas niedziela, 20 sierpnia 2017
 • Imieniny: Bernard, Jan, Kacper, Sabin, Samuel,
 • Samuela, Sara, Sieciech, Sobiesław

Pomoc dla ofiar przemocy domowej w Krakowie

13 września odbyła się konferencja prasowa dotycząca wdrażanego w Krakowie PROGRAMU OCHRONY OFIAR PRZEMOCYW RODZINIE. O Programie z dziennikarzami rozmawiali Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Józefa Grodecka oraz Nadkomisarz Piotr Raźny z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji.

Elementem Programu jest kształtowanie wrażliwości społecznej na temat przemocy domowej – w tym celu w Krakowie kolportowane będą plakaty apelujące o reagowanie na przemoc i ulotki z informacją na temat możliwości uzyskania pomocy. Przygotowano również ulotki dla sprawców przemocy, które mają zachęcić ich do podejmowania terapii.

Adresatami wdrażanego programu są jednak przede wszystkim osoby dotknięte przemocą, a pośrednio adresatami programu są również instytucje udzielające wsparcia rodzinie i osoby stosujące przemoc. Pracownicy MOPS – realizatorzy Programu liczą, że dzięki jego wdrożeniu możliwe będzie dotarcie z pomocą do osób, które dotychczas nie korzystały z pomocy.

Wśród celów Programu ujęto:

 • diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w Krakowie
 • zacieśnienie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy rodzinnej
 • wzrost wiedzy na temat przemocy w rodzinie u społeczności lokalnej oraz w grupach ryzyka
 • zmniejszenie negatywnych następstw stosowania przemocy w rodzinie
 • zwiększenie poczucia wartości i poczucia bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą

  w rodzinie

 • nabycie przez sprawców przemocy umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z emocjami

Program realizowany jest w szczególności poprzez:

 • współpracę wszystkich podmiotów angażujących się w pomaganie rodzinom dotkniętym przemocą i budowanie lokalnych koalicji
 • wdrażanie procedury Niebieskiej Karty w pomocy społecznej (w bieżącym roku założono ich 91)
 • udzielanie poradnictwa socjalnego, psychologicznego i prawnego osobom dotkniętym przemocą – we wszystkich Filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie uruchomiono Punkty Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, które funkcjonują do godz. 18.00
 • tworzenie grup wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
 • podejmowanie działań korekcyjno – edukacyjnych, skierowane do sprawców przemocy
 • prowadzenie działań informacyjno–edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej

  i grup ryzyka

 • aktywizowanie społeczności lokalnej do walki z problemem przemocy w rodzinie
 • pracę z rodzinami dotkniętymi przemocą metodą zespołów roboczych
 • organizację szkoleń dla specjalistów pracujących z rodziną metodą zespołów interdyscyplinarnych

Z danych MOPS w Krakowie za rok 2009 wynika, iż 110 osób z powodu przemocy domowej zmuszonych było szukać schronienia w Ośrodku dla Osób Dotkniętych Przemocą. W 2009 r. w ramach realizacji poradnictwa specjalistycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się 799 spotkań z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie, podczas których udzielono 1 982 porad, w tym 569 porad prawnych, 1 293 porad psychologicznych oraz 120 porad w ramach funkcjonowania Krakowskiego Telefonu Zaufania. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2009 r. przeprowadził 4101 interwencji. 30 sprawców przemocy zostało zakwalifikowanych do programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. W 2009 r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie przeprowadzili 418 interwencji domowych dotyczących przemocy w rodzinie w zakresie procedury Niebieskiej Karty oraz założyli 89 Niebieskich Kart. Biorąc pod uwagę jedynie dane statystyczne nie mamy pełnego obrazu zjawiska. Niewątpliwie często dochodzi do przejawów przemocy, które nie są przez rodzinę uświadomione oaz zgłaszane. Pomimo prowadzonych kampanii społecznych, w dalszym ciągu przemoc domowa jest tematem tabu.

Prawo chroni osobę dotkniętą przemocą:

Art. 207 §1 Kodeksu Karnego: Znęcanie się fizyczne lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat

Znęcanie się fizyczne lub psychiczne jest ścigane z urzędu, tzn. prokurator i policja prowadzą postępowanie niezależnie od woli i zgody osoby pokrzywdzonej. Wycofanie skargi lub odmowa zeznań nie jest podstawą do umorzenia postępowania, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniono przestępstwo.

Według Polskiej Deklaracji w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 1. Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych
 2. Człowiek doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany
 3. Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy,

  a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić

 4. Każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej

  i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej

 5. Każdy człowiek ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą
 6. Każdy człowiek ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 7. Każdy człowiek ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Program został przygotowany w oparciu o wytyczne Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – „Małopolskie Instytucje wobec Przemocy w Rodzinie oraz Uchwały nr C/1334/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków. Szczegółowe zasady realizacji Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w ramach zadań pomocy społecznej zostały określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa nr 1681/2010 z dnia 9 lipca 2010 roku.

Gdzie szukać pomocy:

Poradnictwo socjalne, prawne, psychologiczne:

Filia nr 1 MOPS (Dzielnica II i III), ul. Rzeźnicza 2, Tel. (012) 430-45-46 (7.30–15.30),

Dział Poradnictwa MOPS, Tel. (012) 430-45-45 (9.00-17.00)

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, Tel. (012) 430-45-45

Filia nr 2 MOPS (Dzielnica IV i VI), ul. Radzikowskiego 37, Tel. (012) 636-77-98 (7.30–15.30)

Dział Poradnictwa MOPS, Tel: (012) 637-09-09 (prawnik wt-10.00-14.00, czw - pt - 8.00-12.00)

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, Tel. (012) 637-09-09

Filia nr 3 MOPS (Dzielnica IX, X i XIII), ul. Powstańców Wielkopolskich 3, Tel.(012) 257-00-07

(7.30–15.30),

Dział Poradnictwa MOPS, Tel. (012) 257-00-14 (10.00–17.00)

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, Tel. (012) 257-00-14

Filia nr 4 MOPS (Dzielnica XVIII), os. Szkolne 34, Tel.(012) 425-75-82, 643-62-22 (7.30–15.30),

Dział Poradnictwa MOPS, os. Szkolne 20, Tel. (012) 643-61-77 (9.00-16.00)

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, Tel. (012) 643-61-77

Filia nr 5 MOPS (Dzielnica VIII), ul. Praska 52, Tel. (012) 269-05-54

Dział Poradnictwa MOPS, Tel. (012) 266-69-58 (11.00-15.00)

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, Tel. (012) 266-69-58

Filia nr 6 MOPS (Dzielnica I), ul. Dietla 64, Tel. (012) 421-61-44 (7.30-15.30),

Dział Poradnictwa MOPS, Tel. (012) 429-13-33 (10.00-17.00)

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, Tel. (012) 429-13-33

Filia nr 7 MOPS (Dzielnica V i VII), al. Słowackiego 46, Tel.(012) 632-21-46 (7.30-15.30),

Dział Poradnictwa MOPS, Tel. (012) 634-31-15 (10.00–16.00)

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, Tel. (012) 643-31-15

Filia nr 8 MOPS (Dzielnica XI i XII), ul. Jerzmanowskiego 37, Tel. (012) 659-12-68 (7.30-15.30),

Dział Poradnictwa MOPS, Tel. (012) 658-88-27 (prawnik pn, wt - 7.30–18.30, śr - 7.30-14.30, czw -16.00-18.30, pt – 10.00-18.30, psycholog pon, wt, czw, pt – 10.00-18.00, śr 10.00-14.30)

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, Tel. (012) 658-88-27

Filia nr 9 MOPS (Dzielnica XIV, XV, XVI i XVII), os. Teatralne 24, Tel. (012) 644-76-09 (7.30-15.30),

Dział Poradnictwa MOPS, Tel. (012) 643-15-23 (9.00-18.00)

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, Tel. (012) 643-15-23

Pomoc całodobowa - schronienie, pomoc prawna i psychologiczna, terapia:

Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą (24 godziny na dobę)

Os. Krakowiaków 46 Tel. (012) 425-81-70

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (24 godziny na dobę)

Ul. Radziwiłowska 8b Tel.(012) 421-82-42

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 0 22 668 70 00

(dni powszednie od 14.00 do 22.00)

Telefon zaufania (012) 413-71-33 (codziennie w godz:16.00 – 21.00)

Czy artykuł jest napisany w sposób interesujący?
Czy informacje zawarte w tym artykule są przydatne?
Czy treść tego artykułu jest zrozumiała?