• Aktualny czas niedziela, 20 sierpnia 2017
  • Imieniny: Bernard, Jan, Kacper, Sabin, Samuel,
  • Samuela, Sara, Sieciech, Sobiesław

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych. Zgłoś się do MOPS!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza osoby niepełnosprawne do korzystania z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, likwidacji barier architektonicznych i technicznych.

MOPS szczególnie zachęca do składania wniosków o dofinansowanie sprzętów, które przyczynią się do długotrwałej rehabilitacji w warunkach domowych lub ułatwią codzienne funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej.

Osoby niepełnosprawne mogą zaopatrzyć się w sprzęt rehabilitacyjny, który jest zalecony przez lekarza specjalistę i użytkować go w swoich domach. Można na przykład kupić rower  rehabilitacyjny, łóżko rehabilitacyjne, materac rehabilitacyjny, matę do hydromasażu, bieżnię, rotor, lampę rehabilitacyjną. Dofinansowanie mogą otrzymać dzieci i dorośli.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • dla osoby samotnej - 2 369,96zł do końca sierpnia br. (jest to 65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)
  • dla osoby we wspólnym gospodarstwie domowym - 1 823,04zł do końca sierpnia br. (czyli 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na jedną osobę w gospodarstwie domowym).

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów zakupu sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

W przypadku osoby starającej się o dofinansowanie do łóżka rehabilitacyjnego, którego koszt wynosi ok. 4 000zł, dofinansowanie ze strony Ośrodka wyniesie 60% wartości sprzętu czyli 2 400zł. Udział własny wnioskodawcy wynosi 1 600zł.

Procedura: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-34

Każdy ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia ma prawo w razie potrzeby do bezpłatnego lub częściowo odpłatnego otrzymania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Ale może również uzyskać dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON. Dofinansowanie można uzyskać do tych przedmiotów, które refundowane są przez NFZ.

Dofinansowanie przyznawane jest na przykład do aparatów słuchowych, pieluchomajtek, cewników, wózków inwalidzkich, protez kończyn, protez powietrznych, obuwia ortopedycznego, ortez kończyn oraz tułowia i szyi, gorsetów i kołnierzy ortopedycznych, balkoników, kul, lasek, przedmiotów pionizujących, szkieł okularowych.

Tutaj również obowiązuje kryterium dochodowe, jak w przypadku zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

Aby uzyskać dofinansowanie, należy w pierwszej kolejności zgłosić się do NFZ z wystawionym przez lekarza zleceniem na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. NFZ ustala limit na zakup danego sprzętu, z którym należy udać się do MOPS. Na podstawie limitu określonego przez NFZ, Ośrodek wylicza dofinansowanie, które można uzyskać ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania dla dzieci oraz  młodzieży uczącej się i nie pracującej do 24 roku życia wynosi 150% wyliczonego przez NFZ limitu plus udział własny (jeżeli taki jest  wymagany).

W przypadku osób dorosłych wysokość dofinansowania do aparatów słuchowych wynosi 80% kwoty limitu + udział własny, z wyjątkiem  osób aktywnych zawodowo, korzystających z  refundacji do dwóch  aparatów słuchowych - 150 % limitu NFZ + udział własny (czyli 2 x  1 560 zł =  3120 zł).

Przy pozostałych sprzętach, wysokość dofinansowania wynosi 150% limitu NFZ oraz udział własny, jeżeli jest wymagany.

Na przykład: osoba starająca się o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego może liczyć na dofinansowanie NFZ w wysokości 1 800 zł. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON może wynieść 150% limitu NFZ czyli 1800 zł x 150% = 2 700zł. Otrzymując dofinansowanie z NFZ oraz MOPS osoba niepełnosprawna może zakupić wózek inwalidzki w kwocie 4 500zł nie dopłacając do tego sprzętu.

Procedura: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-36

W ramach likwidacji barier technicznych MOPS przyznaje dofinansowanie do wszelkiego rodzaju sprzętów, które cechują się indywidualnym przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych oraz są urządzeniami specjalistycznymi. Do sprzętów tych zaliczane są na przykład przejezdne podnośniki wannowe i transportowo-kąpielowe, wózki i krzesła toaletowe, krzesła prysznicowe i taborety wannowe, przenośne rampy podjazdowe, ale też sprzęt drobny, potrzebny osobom niepełnosprawnym: uchwyty łazienkowe, nakładki na sedes, czytniki kolorów, lupy elektryczne, powiększalniki, pasy do przemieszczania chorych. Innymi słowy – sprzęt, który ułatwia codzienne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów zakupu sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Aby dostać dofinansowanie, najpierw należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a dopiero po przyznaniu środków finansowych i zawarciu umowy można dokonać zakupu.

Przykładowo osoba starająca się o dofinansowanie do krzesła prysznicowego, którego koszt wynosi ok. 560 zł, może liczyć na dofinansowanie ze strony Ośrodka w wysokości 80% wartości sprzętu czyli 448zł. Udział osoby niepełnosprawnej w tym przypadku wynosi 112zł.

Procedura: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-39

Pomoc w zakresie likwidacji barier architektonicznych przyznawana jest dla osób, które mają trudności w poruszaniu się lub mieszkają w budynkach, w których są utrudnienia w poruszaniu się, bo obecne rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub zmniejszają swobodę ruchu. Można uzyskać dofinansowanie do budowy pochylni, zakupu i montażu podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind przyściennych i innych urządzeń do transportu pionowego oraz dostosowania łazienek i innych pomieszczeń mieszkalnych do samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia zakwalifikowanych prac, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Przykładowo, przy dofinansowania do platformy przyschodowej lub podjazdu, których koszt wynosi około 38 600zł, dofinansowanie ze strony Ośrodka wyniesie 80% wartości urządzeń czyli 30 800zł. Udział osoby niepełnosprawnej to 7 800zł.

Aby dostać dofinansowanie, najpierw należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a dopiero po przyznaniu środków finansowych i zawarciu umowy można dokonać zakupu.

Uwaga! W związku z długotrwałym procesem realizacji i rozliczeń przedsięwzięć w zakresie likwidacji barier architektonicznych, wszystkie prace powinny się zakończyć do końca października bieżącego roku, warto więc pospieszyć się ze złożeniem wniosku.

Procedura: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-37

Wszystkie druki wniosków oraz szczegółowe procedury są dostępne na stronie internetowej MOPS www.mops.krakow.pl lub w filiach Ośrodka, a także przy ul. Józefińskiej 14, w pok. 10. Tutaj też wnioski są przyjmowane.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 12 616-54-08 lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Józefińskiej 14, pokój 10, na parterze.

obejrzyj w kronice »

Czy artykuł jest napisany w sposób interesujący?
Czy informacje zawarte w tym artykule są przydatne?
Czy treść tego artykułu jest zrozumiała?