• Aktualny czas niedziela, 20 sierpnia 2017
 • Imieniny: Bernard, Jan, Kacper, Sabin, Samuel,
 • Samuela, Sara, Sieciech, Sobiesław

Pomoc dla osób bezdomnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przypomina, że osoby bezdomne, przebywające w Krakowie mogą otrzymać pomoc, zgłaszając się do Działu Pomocy Bezdomnym, os. Teatralne 24, tel. 12 425-78-09, 12 643-74-64 e-mail: db [at] mops [dot] krakow [dot] pl. Mieszkańcy Krakowa również mogą informować o miejscach pobytu osób bezdomnych i konieczności udzielenia im pomocy w Dziale Pomocy Bezdomnym.

Szacuje się, że w Krakowie w ciągu roku przebywa ok. 2000 osób bezdomnych.

Od początku 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie objął pomocą 1271 gospodarstw osób bezdomnych (1373 osób w tych gospodarstwach).

Osoby bezdomne, które związane są z Krakowem, otrzymują wsparcie przez cały rok w postaci schronienia, ciepłych posiłków w jadłodajniach, świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej. Są aktywizowane zawodowo i społecznie, mogą korzystać z pomocy Klubu Integracji Społecznej, uczestniczyć w grupach wsparcia, korzystać z pomocy specjalistów uzależnień.

Zobacz w TVP2

http://www.tvp.pl/krakow/kronika/wideo/30-xi-2013-godz-1830/13182374

 

Miejsca noclegowe:

Na terenie Krakowa funkcjonuje 15 placówek zapewniających schronienie, które oferują 591 całorocznych miejsc noclegowych. Gmina Miejska Kraków finansuje lub współfinansuje 10 placówek, które zapewniają 532 miejsca: dla kobiet 153 miejsca, dla mężczyzn 379, w tym 62 miejsca dla osób starszych, niepełnosprawnych, wobec których świadczone są usługi opiekuńcze.  Pozostałe placówki finansowane są przez organizacje pozarządowe. W okresie niskich temperatur Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Rozrywka uruchamia ogrzewalnię dla osób bezdomnych, organizując 20 miejsc. Liczba miejsc noclegowych wzrasta wówczas do 611. W zimie liczba miejsc noclegowych w placówkach zwiększa się o około 70, w razie potrzeb przyjmowanych jest łącznie do 100 osób więcej.

Adresy:

 • Dom Matki i Dziecka im. Bł. Bernardyny Jabłońskiej w Krakowie ul. Żywiecka 16 – ok. 60 miejsc w tym 45 miejsc w dyspozycji MOPS;
 • Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie ul. Sołtysowska 13 c - 53 miejsca + 6 miejsc interwencyjnych w okresie zimowym.
 • 2 mieszkania chronione dla mężczyzn – łącznie 11 osób
 • Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie ul. Makuszyńskiego 19 – noclegownia - 100 miejsc, schronisko- 50 miejsc + 50 miejsc z usługami opiekuńczymi (w okresie występowania niskich temperatur na wniosek Dyrektora MOPS do placówki przyjmowane są osoby bezdomne ponad limit 200 miejsc).
 • Dom Św. Brata Alberta w Krakowie ul. Saska 9a - 48 miejsc;
 • Przytulisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie ul. Skawińska 6 - 58 miejsc;
 • Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym „Dom Łazarza” w Krakowie ul. Nowogródzka 8 – 30 miejsc (w sezonie zimowym Ośrodek może udzielić schronienia dodatkowym osobom);
 • Chrześcijański  Ośrodek  Pomocy  Bezdomnym  „Dom Korneliusza”  w Krakowie ul. Koprowa 4 - 12 miejsc dla osób bezdomnych – starszych i niepełnosprawnych z usługami opiekuńczymi
 • Przytulisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie ul. Malborska 64b- 55 miejsc (na sezon zimowy Przytulisko może udzielić schronienia dodatkowym osobom)
 • Wspólnota Św. Brata Alberta “Chleb i Światło” w Krakowie ul. Wielicka 44b - 20 miejsc + 10 dodatkowych miejsc w sezonie zimowym.
 • Dom Samotnej Matki w Krakowie ul. Przybyszewskiego 39 - 15 miejsc;
 • Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzależnionym prowadzi Noclegownię dla Osób Uzależnionych w Krakowie ul. Krzemieniecka 63 – ok. 30 miejsc.
 • Małopolskie Centrum Integracji „Pro  Domo” w Krakowie, ul. Czyżówka 50 – 14 miejsc.
 • 2 mieszkania wspierane dla kobiet, prowadzone przez Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio
 • Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Rozrywka 1 uruchamia ogrzewalnię dla osób bezdomnych, organizując 20 miejsc.
 • Ogrzewalnia, ul. Św. Stanisława 12, tel. 662 319 107, 60 miejsc

 

Zapewnienie gorącego posiłku

 

Posiłki dla osób bezdomnych wydawane są w 2 barach mlecznych oraz jadłodajni na os. Krakowiaków, na podstawie decyzji administracyjnej MOPS. Obecnie korzysta z nich blisko 280 osób dziennie. Jednocześnie pomoc w formie posiłków zapewniają organizacje pozarządowe, w ramach działalności charytatywnej wspieranej przez GMK.  W Krakowie codziennie wydawane jest ok. 1700 gorących posiłków, w tym ok. 900 finansowanych ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Ponadto wydawane jest ponad 1000 paczek żywnościowych osobom i rodzinom bezdomnym i ubogim.

Osoby bezdomne mogą skorzystać z Programu Żywnościowego dla najbardziej potrzebujących w Unii Europejskiej (PEAD). W 2013 roku Dział Pomocy Bezdomnym otrzymał łącznie limit 110 miejsc w organizacjach wydających pomoc żywnościową.

Miejsca, gdzie oferowana jest pomoc w formie ciepłego posiłku:

Nazwa placówki

Rodzaj wydawanego posiłku

Liczba osób korzystających

Adresaci pomocy

Kuchnia św. Brata Alberta-

Caritas

ul. Dietla 48

Zupa z pieczywem

 

 

 

700/dziennie

 

 

 

 

Osoby z decyzją wydaną

przez MOPS (bloczki )

Pozostałe osoby

potrzebujące,( bez decyzji)

 

Przytulisko św. Brata Alberta

ul. Skawińska 6

Zupa z pieczywem

 

Suchy prowiant i leki - w zależności od potrzeb.

200/dziennie

 

 

 

Głównie osoby bezdomne, ubogie

 

Kuchnia św. Brata Alberta

ul. Reformacka 3

 

Zupa z pieczywem,

 

150 osób /dziennie

 

Osoby ze skierowaniem z MOPS.

Osoby ubogie, bezdomne

 

Wspólnota Św. Brata Alberta “Chleb i Światło” ul. Wielicka 44b 

 

Zupa z pieczywem

 

Suchy prowiant w miarę możliwości.

Do 50/ dziennie

Dla podopiecznych i potrzebujących.

Zgromadzenie Sióstr Albertynek

Posługujących Ubogim

ul. Woronicza 10

Zupa z pieczywem, herbata.

 

ok. 200 osób

/dziennie

 

Głównie dla ubogich

parafian

 

Kuchnia Przyparafialna

ul. Łokietka 60

 

Zupa

 

100 osób

/dziennie

 

Głównie dla parafian, ale

może przyjść każdy

potrzebujący-na podstawie

listy sporządzonej przez

siostry

Kuchnia św. Jana Kantego

PARAFIA

Św. Jana Kantego

ul. Jabłonkowska 18,

 

Ciepły posiłek, paczki świąteczne

 

W zależności od potrzeb.

 

Każda osoba potrzebująca

 

Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym „Dom Łazarza”-

ul. Nowogródzka 8

Posiłek - I danie

30 dziennie

Indywidualne podanie

 

Inne działania na rzecz osób bezdomnych:

 

 • Akcja “Zima” - akcja prewencyjna w środowisku osób bezdomnych przebywających, a w konsekwencji nocujących w pomieszczeniach niemieszkalnych, której celem jest dotarcie do osób bezdomnych, które ze względu na miejsce pobytu zagrożone są wystąpieniem nadmiernego wychłodzenia organizmu. Zadanie to realizowane jest w okresie występowania niskich temperatur przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejską Miasta Krakowa oraz Komendę Miejską Policji.

 

 • Praca socjalną metodą Streetwork - Pracownicy socjalni – streetworkerzy nawiązują kontakt z osobami bezdomnymi w ich miejscach pobytu i informują zainteresowanych o, prawach i uprawnieniach osób bezdomnych oraz o dostępnych na terenie Krakowa instytucjach świadczących pomoc bezdomnym.

 

 • Współpraca z instytucjami - Policja, Straż Miejska, Izba Wytrzeźwień, Przychodnia Lekarska dla Ludzi Bezdomnych oraz organizacjami pomagającymi osobom bezdomnych.

 

 • Prowadzenie bazy wszystkich organizacji i instytucji świadczących pomoc dla osób bezdomnych, która ma pomóc w udzielaniu informacji o możliwościach skorzystania z pomocy osobie bezdomnej. Aktualnie Dział Pomocy Bezdomnym MOPS Kraków prowadzi aktualizację danych zawartych w bazie przed sezonem zimowym 2013/2014.

 

 • Kolportaż ulotek wśród osób bezdomnych oraz instytucji i organizacji dla bezdomnych, informujących o możliwości udzielenia pomocy socjalnej oraz medycznej. Ulotki rozdawane są przez pracowników socjalnych w ramach monitorowania sytuacji osób bezdomnych.

 

 • Interwencje streetworkerów wobec osób bezdomnych celem udzielenia im niezbędnej pomocy. Streetworkerzy mogą towarzyszyć osobom bezdomnym do lekarza, szpitala, schroniska, pomóc w uzyskaniu żywności, odzieży, leków. 

 

 

Czy artykuł jest napisany w sposób interesujący?
Czy informacje zawarte w tym artykule są przydatne?
Czy treść tego artykułu jest zrozumiała?