• Aktualny czas niedziela, 20 sierpnia 2017
  • Imieniny: Bernard, Jan, Kacper, Sabin, Samuel,
  • Samuela, Sara, Sieciech, Sobiesław

Lokalny Program Osłonowy – zasady

Lokalny Program Osłonowy został opracowany z myślą o osobach, które ponoszą  zwiększone koszty grzewcze lokalu, związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.

Przesłanki do uzyskania pomocy:

- przeprowadzona nie wcześniej niż 14.09.2011r. (tj.  w okresie obowiązywania Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa – Program PONE) trwała zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden  z systemów proekologicznych, poprzez który należy rozumieć  ogrzewanie: gazowe, elektryczne, olejowe (lekki olej opałowy), podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

O pomoc można ubiegać się zarówno gdy trwała zmiana systemu ogrzewania została przeprowadzona z wykorzystaniem dotacji otrzymanej w ramach Programu PONE, jak też w sytuacji, gdy zmiana ta została przeprowadzona przy pomocy innych źródeł finansowania.

-  dochód nie przekraczający, w przypadku:

- osoby samotnie gospodarującej – kwoty 2 439 zł.

- rodziny – iloczynu liczby osób i kwoty 1368 zł. (np. dla trzyosobowej rodziny 4104 zł.),

- zobowiązanie do uregulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej służącej ogrzaniu lokalu,

- faktyczne zamieszkiwanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu, w którym w sposób trwały zmieniono system ogrzewania.

Wysokość pomocy:

Wysokość  pomocy przyznawanej na rok kalendarzowy ustala się jako iloczyn:

powierzchni lokalu, stawki dopłaty, oraz współczynnika dochodu.

Stawka dopłaty do 1m2 rocznie wynika z oszacowanego wzrostu kosztu ogrzewania 1m2 jednym z systemów proekologicznych.

Wysokość stawek kształtuje się następująco:

  • MPEC                          -13,09 PLN
  • gaz                                -21,90 PLN
  • energia elektryczna      -50,74 PLN
  • olej opałowy                -32,25 PLN

Szacunkowy koszt ogrzewania 1 m² dla poszczególnych rodzajów ogrzewania wyliczony został przy założeniu wskaźnika zapotrzebowania na ciepło w wartości 153Kwh/m²/rok.

Paliwo stałe będące podstawą wyliczeń wzrostu kosztów ogrzewania to węgiel.

Współczynnik dochodu uzależniony jest natomiast od wysokości dochodu gospodarstwa domowego i wynosi odpowiednio:

– w przypadku osoby samotnie gospodarującej:

100% - dochód nie wyższy niż 813 zł,

75%, - dochód od 813,01 do 1355 zł,

50 % - dochód od 1355,01 do 2439 zł.

- w przypadku osoby gospodarującej w rodzinie:

100% - dochód nie wyższy niż 456 zł,

75% - dochód od 456,01 do 912 zł,

50 % - dochód od 912,01 do 1368 zł.

Tryb udzielania pomocy:

  • Pomoc przyznawana jest raz w roku kalendarzowym w formie zasiłku celowego lub specjalnego zasiłku celowego na zasadach i w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej.
  • Warunkiem wszczęcia postępowania o udzielnie pomocy na dany rok kalendarzowy jest złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją w roku kalendarzowym, w którym ma zostać przyznana pomoc.

Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzone jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w trybie ustawy o pomocy społecznej przy udziale Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, który dokonuje potwierdzenia dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania na jeden z systemów proekologicznych.

 

Kalkulator - Lokalny Program Osłonowy

Uchwała Rady Miasta przyjmująca Program

application/pdf iconprzykładowe wyliczenia

Procedura MOPS-27

Czy artykuł jest napisany w sposób interesujący?
Czy informacje zawarte w tym artykule są przydatne?
Czy treść tego artykułu jest zrozumiała?