• Aktualny czas czwartek, 27 lipca 2017
  • Imieniny: Aureli, Julia, Laurenty, Lilia, Lilla,
  • Natalia, Pantaleon, Wszebor

Nowe zasady dofinansowania do opłat za ogrzewanie

Przyjęty 20 listopada 2013 r. przez Radę Miasta Krakowa Lokalny Program Osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych będzie miał nowe zasady – jeszcze korzystniejsze i prostsze. Warto skorzystać!

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa, który został skierowany na sesję w dniu 24 czerwca 2015 r., wprowadza zmiany, które mają uprościć procedury i poszerzyć kryteria uprawniające do skorzystania z dopłat, a przez to poszerzyć grupę odbiorców programu. Najistotniejsze zmiany w Programie, ujęte w projekcie uchwały (w stosunku do jego obecnego brzmienia) to przede wszystkim:

- podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o pomoc

- jednorazowa wypłata pomocy

- nie będzie przeprowadzany rodzinny wywiad środowiskowy - sytuacja osoby będzie ustalana w oparciu o przedkładane dokumenty

- możliwość kontroli dokonywana przez Wydział Kształtowania Środowiska, przeprowadzana  celem ustalenia rzeczywistej zmiany źródła ogrzewania – w przypadku  przeprowadzenia trwałej zmiany ogrzewania poza Programem PONE.

Dofinansowanie w ramach Programu dotyczy lokalu, w którym dokonano trwałej zmiany systemu ogrzewania począwszy od 14 września 2011 r. i przysługuje osobie bądź rodzinie, która w tym lokalu faktycznie zamieszkuje. Wysokość pomocy nie jest uzależniona od ilości zlikwidowanych palenisk węglowych w danym lokalu.

Podczas przyznawania pomocy bierze się pod uwagę dochód w gospodarstwie domowym, powierzchnię lokalu oraz rodzaj ogrzewania, które zostało zamontowane w miejsce ogrzewania węglem – czyli zasady obliczania wysokości pomocy nie ulegają zmianie. Natomiast zmieni się kwota dochodu „netto” uprawniająca do skorzystania z pomocy, dzięki czemu dofinansowanie będzie mogło otrzymać więcej osób.

Do tej pory uprawnienie do otrzymania pomocy przysługuje jeżeli dochód „netto”  nie przekracza w przypadku:

- osoby samotnie gospodarującej  - kwoty 2 439 zł (450% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej)

- rodziny - kwoty 1 368 zł na osobę (300 % kryterium dochodowego rodziny  - art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.) Czyli w przypadku rodziny czteroosobowej, dochód nie mógł przekroczyć 5 472 zł netto dla całej rodziny.

Proponowana zmiana polega na podniesieniu kwot uprawniających do pomocy, które będą wynosić odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 2 710 zł (500 % kryterium dochodowego)

- dla wspólnego gospodarstwa domowego - 2 052  zł  na osobę (450 % kryterium dochodowego rodziny)

Czyli, na przykład trzyosobowa rodzina, która osiąga 6 156 zł netto na miesiąc, może korzystać z pomocy.  Dla czteroosobowej rodziny dochód nie będzie mógł przekroczyć 8 208 zł na osobę. Są to więc bardzo korzystne kryteria.

Po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały z nowymi zasadami, na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie - www.mops.krakow.pl/kalkulator-program-oslonowy dostępny będzie kalkulator, który umożliwi wstępne obliczenie wysokości pomocy dla konkretnego gospodarstwa domowego w oparciu o brzmienie Programu. (obecnie można obliczyć sobie wysokość pomocy na zasadach obowiązujących).

Program osłonowy został przyjęty m.in. w związku z realizacją Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. Stworzył możliwość uzyskania dofinansowania w sytuacji ponoszenia zwiększonych kosztów ogrzewania lokalu, spowodowanego przejściem na system proekologiczny. Jest z jednej strony wsparciem, a z drugiej zachętą do likwidacji pieca i przejścia na ekologiczny sposób ogrzewania. Podjęcie uchwały w sprawie Programu związane było też z działaniami podejmowanymi przez władze Województwa Małopolskiego w 2013 roku, w zakresie wprowadzenia całkowitego zakazu używania paliw stałych. Program miał wówczas pełnić funkcję zabezpieczającą dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Krakowa przed finansowymi konsekwencjami obligatoryjnej zmiany systemu ogrzewania.

Program Osłonowy jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przy udziale Wydziału Kształtowania Środowiska UMK.

Wydział Kształtowania Środowiska szacuje, że w Krakowie jest ok. 30 tys. czynnych palenisk.

Czy artykuł jest napisany w sposób interesujący?
Czy informacje zawarte w tym artykule są przydatne?
Czy treść tego artykułu jest zrozumiała?