• Aktualny czas niedziela, 20 sierpnia 2017
  • Imieniny: Bernard, Jan, Kacper, Sabin, Samuel,
  • Samuela, Sara, Sieciech, Sobiesław

„Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+

Jeśli mieszkasz w Krakowie, masz co najmniej troje dzieci,  z których jedno będzie w najbliższym roku szkolnym uczniem, a dochód w twojej rodzinie nie przekracza kwoty 684 zł na jedną osobę – skorzystaj z tej pomocy.

Pomoc w ramach lokalnego programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których dochód nie przekracza 684 zł na osobę w rodzinie. Przez rodzinę wielodzietną 3+ należy rozumieć rodzinę składającą się z rodziców lub rodzica (opiekunów lub opiekuna prawnego) oraz 3 lub więcej dzieci. Dofinansowanie jest udzielane dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej. Przeznaczyć je można na zakup artykułów edukacyjnych, szkolnych oraz pomocy dydaktycznych - w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły. Wsparcie udzielane będzie jednorazowo w kwocie do 120 zł na ucznia.

Do rozliczenia uzyskanej pomocy będą kwalifikowane wydatki poniesione przez rodziców w okresie od 1 czerwca do 30 września bieżącego roku.

Podstawą przyznania pomocy jest złożenie wniosku i oświadczenia. Rodzic może złożyć wniosek przed zakupem artykułów (wypełnia wówczas application/msword iconzał. nr 3) oraz po zakupach (wówczas wypełnia application/msword iconzał. nr 2). Formularze są dostępne w Filiach MOPS.

Wnioski  (application/msword iconzał. nr 1) przyjmowane są do 5 lipca 2015 r.  w filiach  MOPS właściwych ze względu na miejsce zamieszkania rodziny (http://www.mops.krakow.pl/znajdz-filie). Pełnoletni uczniowie powinni złożyć wniosek osobiście.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Pomoc zostanie wypłacona po zawarciu umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miejską Kraków, dotyczącej przyznania dotacji.

application/msword iconZałącznik nr 1 – wniosek

application/msword iconZałącznik nr 2 – oświadczenie, wydatki przed wydaniem decyzji

application/msword iconzałącznik nr 3 – oświadczenie, wydatki po wydaniu decyzji i otrzymaniu środków

application/msword iconUchwała

Czy artykuł jest napisany w sposób interesujący?
Czy informacje zawarte w tym artykule są przydatne?
Czy treść tego artykułu jest zrozumiała?