• Aktualny czas niedziela, 20 sierpnia 2017
  • Imieniny: Bernard, Jan, Kacper, Sabin, Samuel,
  • Samuela, Sara, Sieciech, Sobiesław

Realizacja programu 500+ dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej oraz dyrektorów placówek typu rodzinnego

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego mogą ubiegać się o dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego. Dodatek przysługuje na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, prawo do dodatku wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się od 1 kwietnia 2016r. (po tym okresie dodatek wychowawczy przyznaje się nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku).

Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Prawo do dodatku nie przysługuje rodzinie, która nie ponosi kosztów utrzymania dziecka przebywającego m. in. w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym czy schronisku dla nieletnich.

W związku z powyższym zapraszamy rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów  placówek typu rodzinnego do składania wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14, zgodnie ze wzorem załączonym do informacji.

application/pdf iconWzór wniosku

Czy artykuł jest napisany w sposób interesujący?
Czy informacje zawarte w tym artykule są przydatne?
Czy treść tego artykułu jest zrozumiała?