• Aktualny czas niedziela, 20 sierpnia 2017
  • Imieniny: Bernard, Jan, Kacper, Sabin, Samuel,
  • Samuela, Sara, Sieciech, Sobiesław

Pomoc materialna o charakterze socjalnym stypendia szkolne i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2016/2017

Stypendium szkolne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zachęca osoby chcące ubiegać się o stypendia szkolne do składania wniosków w terminie do 15 września 2016 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2016 roku. Wniosek może być również złożony po upływie wyżej wymienionych terminów, niemniej jednak musi zawierać uzasadnienie niezachowania wskazanych terminów.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący w Krakowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Prawo do stypendium szkolnego przysługuje uczniom z rodzin, w których dochód nie przekracza 514 zł (netto) na osobę.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony przez rodzica dziecka (opiekuna, osobę/podmiot sprawujący pieczę zastępczą), pełnoletniego ucznia oraz przez dyrektora szkoły.

Stypendium przyznawane jest w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych (na przykład na kursach, kołach zainteresowań itp.), dofinansowania do kosztu zakupu materiałów edukacyjnych (podręczniki, zeszyty, atlasy, globus, biurko).

Stypendium jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów za zajęcia lub zakupy - wystarczy przedstawić dowód (np. rachunek lub fakturę) potwierdzający zobowiązanie do poniesienia wydatków na cele edukacyjne.

W toku rozpatrywania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dokonuje się indywidualnej oceny danego przypadku, celem ustalenia czy wydatek jest poniesiony na cele edukacyjne.

Wnioski dostępne są w Filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-15 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Procedura dotycząca udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz wniosek wraz z załącznikami dostępne są również na stronie internetowej:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-45

 

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Procedura dotycząca udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz wniosek wraz z załącznikami dostępne są również na stronie internetowej Podawcza:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-20

Czy artykuł jest napisany w sposób interesujący?
Czy informacje zawarte w tym artykule są przydatne?
Czy treść tego artykułu jest zrozumiała?