• Aktualny czas niedziela, 20 sierpnia 2017
 • Imieniny: Bernard, Jan, Kacper, Sabin, Samuel,
 • Samuela, Sara, Sieciech, Sobiesław

Ogłoszenie o naborze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie poszukuje asystentów osoby niepełnosprawnej

I. Wymagania, które powinien spełniać asystent osoby niepełnosprawnej:

 1. formalne:
 1. wykształcenie wyższe: pedagogiczne, psychologiczne lub inne z zakresu nauk społecznych,
 2. wykształcenie średnie oraz dodatkowo: dyplom uzyskania tytułu zawodowego asystenta osoby niepełnosprawnej lub posiadanie certyfikatu o ukończonym kursie zawodowym do pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej,
 3. niekaralność,
 4. w ciągu ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert) przepracowane co najmniej 100 godzin w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej- doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności z osobami z zaburzeniami psychicznymi,

2) dodatkowe:

a) co najmniej półroczny staż w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych,

b) umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

c) predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,

d) komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnym,

e) dyspozycyjność

II. Zadania asystenta osoby niepełnosprawnej:

1) uczenie i rozwijanie u osoby niepełnosprawnej umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia za pośrednictwem:

a) asystowanie w codziennych czynnościach życiowych

b) podtrzymywanie uczestniczenia osoby niepełnosprawnej w życiu rodzinnym (w tym inspirowanie jej do współpracy z członkami rodziny)

c) asystowanie w załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów)

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (w tym np. asystowanie w poszukiwaniu informacji o wolnych stanowiskach pracy, kompletowaniu dokumentów, przygotowaniach do rozmowy z potencjalnym pracodawcą),

e) motywowanie do aktywności w szerszym niż do tej pory zakresie i podejmowania nowych działań,

2) towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w czynnościach wspierających proces leczenia tj. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc w zakupie leków,

3) wspomaganie kształtowania właściwych relacji osoby niepełnosprawnej z innymi, w szczególności z osobami z bezpośredniego otoczenia i ze środowiska lokalnego,

4) podtrzymywanie procesu nawiązywania i utrzymywania kontaktu przez osobę niepełnosprawną z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji osoby niepełnosprawnej,

5) doradzanie osobie niepełnosprawnej w zakresie uzyskania specjalistycznej pomocy dotyczącej przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług medycznych, rehabilitacyjnych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem

6) diagnozowanie warunków życia osoby niepełnosprawnej i wspieranie jej dążenia do usuwania wszelkich barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.),

7) uczestniczenie w posiedzeniach zespołów konsultacyjnych i problemowych w sprawach osoby objętej wsparciem.

III. Warunki realizacji usługi:

 • umowa cywilno-prawna,
 • usługa realizowana w okresie od maja do grudnia 2017r.
 • praca na terenie Krakowa (w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb) w godzinach 7.00-21.00 w oparciu o kartę zlecenia usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji usługi.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

  2) CV,

  3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

  4) kserokopie innych dokumentów poświadczających ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia,

  5) oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej.” Jednocześnie Ośrodek informuje, że dokumenty niezawierającej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.”

 

Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków z dopiskiem „nabór AON” do 30.04.2017r. (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka).

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Czy artykuł jest napisany w sposób interesujący?
Czy informacje zawarte w tym artykule są przydatne?
Czy treść tego artykułu jest zrozumiała?