• Aktualny czas niedziela, 20 sierpnia 2017
 • Imieniny: Bernard, Jan, Kacper, Sabin, Samuel,
 • Samuela, Sara, Sieciech, Sobiesław

Lokalny Program Osłonowy

 

Rada Miasta Krakowa przyjęła 24 czerwca 2015r. nowy Lokalny Program Osłonowy https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D20945%26typ%3Du dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych. Program na nowych zasadach obowiązuje od dnia 14 sierpnia 2015 r.

 

Lokalny Program Osłonowy został opracowany z myślą o osobach, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu, związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.

 

Przesłanki do uzyskania pomocy:

 

 • przeprowadzona od dnia 14.09.2011r. (tj. w okresie obowiązywania Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa – Program PONE) trwała zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych, czyli ogrzewanie: gazowe, elektryczne, olejowe (lekki olej opałowy), podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

O pomoc można ubiegać się zarówno gdy trwała zmiana systemu ogrzewania została przeprowadzona z wykorzystaniem dotacji otrzymanej w ramach Programu PONE, jak też w sytuacji, gdy zmiana ta została przeprowadzona przy pomocy innych źródeł finansowania.

 • dochód nieprzekraczający, w przypadku:

- osoby samotnie gospodarującej – kwoty 3 170 zł (500 % kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej)

- wspólnego gospodarstwa domowego - 2 313 zł na osobę (450 % kryterium
dochodowego rodziny)

 • zobowiązanie do uregulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej służącej ogrzaniu lokalu.

 • faktyczne zamieszkiwanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu, w którym w sposób trwały zmieniono system ogrzewania.

 

Wysokość pomocy:

 

Wysokość pomocy przyznawanej na rok kalendarzowy, ustala się jako iloczyn: powierzchni lokalu, stawki dopłaty oraz współczynnika dochodu.

Stawka dopłaty do 1m2 rocznie wynika z oszacowanego wzrostu kosztu ogrzewania 1m2 jednym z systemów proekologicznych.

Wysokość stawek kształtuje się następująco:

 • MPEC 17,02 PLN

 • gaz 28,47 PLN

 • energia elektryczna 65,96 PLN

 • olej opałowy 41,92 PLN

 

Współczynnik dochodu uzależniony jest natomiast od wysokości dochodu gospodarstwa domowego i wynosi odpowiednio:

 

– w przypadku osoby samotnie gospodarującej:

100% - dochód nie wyższy niż 1 268 zł,

75%, - dochód od 1 268,01 do 2 219 zł,

50 % - dochód od 2 219,01 do 3 170 zł.

- w przypadku osoby gospodarującej w rodzinie:

100% - dochód nie wyższy niż 1 028 zł,

75% - dochód od 1 028,01 do 1 799 zł,

50 % - dochód od 1 799,01 do 2 313 zł.

 

Tryb udzielania pomocy:

 

 • Wniosek należy złożyć we właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Filii MOPS - znajdź swoją Filię.

 • W toku postępowania nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego,
  o którym mowa w art. 107 ustawy o pomocy społecznej. Sytuację osoby lub rodziny ustala się na podstawie wniosku i załączanych dokumentów, w tym potwierdzających wysokość dochodu ustalanego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

 • Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzone jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, przy udziale Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, który dokonuje potwierdzenia dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania na jeden z systemów proekologicznych.

 

Potwierdzenie dokonania trwałej zmiany system ogrzewania dokonywane jest:

- w przypadku lokalu w którym zmieniono system ogrzewania z wykorzystaniem dotacji otrzymanej w ramach Programu PONE – na podstawie dokumentów posiadanych przez Wydział.

- w przypadku lokalu, w którym zmieniono system ogrzewania przy pomocy innych źródeł finansowania - na podstawie: dokumentów załączanych przez stronę do wniosku, kontroli w lokalu przeprowadzanej przez Wydział celem stwierdzenia braku czynnych pieców i kotłowni węglowych.

 

 

Kalkulator - Program Osłonowy

Uzupełnij pola wartości wpisując dane lub wybierając je z listy.

Roczna wysokość pomocy: -

Powierzchnia faktyczna - powierzchnia lokalu z wyłączeniem pomieszczeń przynależnych do lokalu takich jak: piwnica, strych, komórka, garaż, zabudowane loggie, ogrzewana przy wykorzystaniu jednego z systemów proekologicznych

 

Liczba członków gospodarstwa domowego - liczba osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe

 

Dochód na osobę w rodzinie – Dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie. Za dochód rodziny przyjmuje się sumę miesięcznych dochodów w rodzinie osób w rodzinie bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania (tzw dochód „netto” – z odliczonymi składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy). Od dochodu odlicza się ponadto kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Dochód ustalany jest zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 8 i nast.)

 

Typ nowego sposobu ogrzewania – jeden z poniższych systemów ogrzewania:
a) gazowe,
b) elektryczne,
c) ogrzewanie olejowe ( lekki olej opałowy),
d) podłączenie do sieci miejskiej.

 

Liczba miesięcy świadczenia - liczba miesięcy w roku kalendarzowym objętym pomocą, przypadających na okres po dokonaniu zmiany systemu ogrzewania

 

 


Stare zasady