• Aktualny czas niedziela, 20 sierpnia 2017
  • Imieniny: Bernard, Jan, Kacper, Sabin, Samuel,
  • Samuela, Sara, Sieciech, Sobiesław

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza osoby zainteresowane wolontariatem!

Osoby, które ukończyły 15 rok życia i chciałyby w ramach wolontariatu pomagać dzieciom, osobom niepełnosprawnym, starszym, samotnym, wspierać streetworkerów w pracy z osobami bezdomnymi oraz pomagać animatorom lokalnym Programów Aktywności Lokalnej realizowanych przez MOPS mogą zgłaszać się do pracownika ds. wolontariatu Małgorzaty Natkaniec - przyjmuje w siedzibie przy ul. Ugorek 1, 31-450 Kraków: poniedziałek, środa, piątek w godz. 11.00-18.00 oraz wtorek, czwartek w godz. od 9.00-16.00 lub pisząc zapytanie na adres e-mail: wolontariat [at] mops [dot] krakow [dot] pl; tel. 608 052 409.

Do czynności wykonywanych przez wolontariusza pracującego z osobą starszą, niepełnosprawną lub samotną należy między innymi dotrzymywanie jej towarzystwa poprzez odwiedziny, rozmowy, czytanie książek, prasy, wspólne wychodzenie na spacer, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, zrobieniu zakupów czy wyjściu do lekarza.

W pracy z dziećmi w obszarze pomocy w nauce należy: udzielanie korepetycji z wybranych przedmiotów z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum, uczenie aktywnego i ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań i umiejętności dziecka. Spotkania odbywają się w miejscu zamieszkania osób zgłoszonych do objęcia wolontariatem co najmniej raz w tygodniu w wymiarze od 1-2 godzin.

Wolontariusze przed rozpoczęciem działań uczestniczą w szkoleniach z zakresu: zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, struktury i działalności MOPS w Krakowie, zadań i obowiązków wolontariusza.

Pierwsze wejście wolontariusza do rodziny, osoby starszej, samotnej czy niepełnosprawnej odbywa się w towarzystwie pracownika socjalnego właściwej Filii MOPS w Krakowie, od którego otrzymuje rzetelną informację na temat osoby/rodziny. Podczas realizacji wolontariatu, wolontariusz współpracuje z pracownikiem socjalnym, który przedstawił osobę/rodzinę zgłoszoną do pomocy wolontaryjnej oraz z koordynatorem wolontariatu w MOPS.

Z wolontariuszem podpisywane jest porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych zawierające szczegółowe informacje o uprawnieniach i zadaniach wolontariusza. Po zakończeniu realizacji wolontariatu jest możliwość otrzymania zaświadczenia z wyszczególnioną ilością godzin świadczonego wolontariatu w MOPS. Na czas realizowanego wolontariatu, wolontariusz jest objęty ubezpieczeniem OC i może otrzymywać zwrot biletów MPK za przejazd do miejsca świadczenia wolontariatu.

Osoby zainteresowane wolontariatem mogą również zgłaszać się do Klubu Wolontariusza UJ w Krakowie, ul. Gołębia 24, z którym pracownik ds. wolontariatu MOPS współpracuje przy rekrutacji osób chętnych, kompetentnych do pracy wolontaryjnej (więcej informacji można uzyskać bezpośrednio na stronie Klubu Wolontariusza Uniwersytetu Jagiellońskiego http://www.wolontariat.uj.edu.pl/). Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ochotniczo, dobrowolnie i bez wynagrodzenia pragnie pomagać innym. Zapraszamy!

application/pdf iconDruk zgoda rodzica dla niepełnoletnich

application/pdf iconAnkieta zgłoszeniowa dla wolontariusza

application/pdf iconOświadczenie wolontariusza