• Aktualny czas niedziela, 20 sierpnia 2017
 • Imieniny: Bernard, Jan, Kacper, Sabin, Samuel,
 • Samuela, Sara, Sieciech, Sobiesław

„Za życiem”

Rodzinom dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie, nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą ich zdrowiu i życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka albo w czasie porodu, a także kobietom w ciąży, szczególnie w przypadku ciąży powikłanej, dedykowana jest usługa asystenta rodziny. Jego rola polega na wspieraniu rodziny w procesie organizowania kompleksowej pomocy. Asystent rodziny koordynuje różnorodne usługi w zakresie poradnictwa specjalistycznego, umożliwiając przezwyciężenie trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, rehabilitację społeczną i zawodową, a także ułatwiając dostęp do wsparcia psychologicznego oraz pomocy prawnej w  szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. Asystent rodziny opracowuje wspólnie z rodziną katalog możliwego do uzyskania wsparcia oraz może występować w imieniu rodzin i na ich żądanie do instytucji na podstawie pisemnego upoważnienia. 

 

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:

 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 • pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
 • nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
 • doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
 • pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami innych instytucji,
 • reprezentowanie przed instytucjami,
 • pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy,
 • doradztwo w zakresie form i miejsc uzyskania wsparcia,
 • dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej, w tym specjalistycznych poradni lekarskich,
 • pomoc w uzyskaniu wsparcia psychologicznego,
 • dostęp do pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Rolę i zadania asystenta rodziny reguluje ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wszystkich zainteresowanych tą forma wsparcia zapraszamy do złożenia wniosku o przyznanie usługi asystenta rodziny w Filii MOPS w Krakowie, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Upoważnienie

Pouczenie

Wniosek o objęcie koordynacją przez asystenta rodziny

 

Link do informatora na stronie Ministrstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej